Regulamin Centrum Terapii Dziecięcej TOTO

 

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

- korzystania z serwisu internetowego www.centrumtoto.pl, w tym dokonywania, zmian i anulowania rezerwacji Usług świadczonych w Centrum Terapii Dziecięcej TOTO;

- zawierania umów dotyczących tych Usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy wynikające z tych umów;

- zasady świadczenia tych usług, w tym usług świadczonych na odległość (terapia online),

- zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 2. Usługodawca przed zawarciem umowy nieodpłatnie udostępnia regulamin Klientowi w Serwisie w formie pliku tekstowego. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 3. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- Usługodawca – Sabinę Baranowską, prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą Sabina Baranowska Gabinet Pleciuga, ul. Szkolna 30, 32-064 Radwaowice NIP: 7532194474 , REGON: 122963706, adres WWW: www.centrumtoto.pl, adres e-mail: kontakt@centrumtoto.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzącą przedsiębiorstwo „Centrum Terapii Dziecięcej TOTO”;

- Klient – osobę fizyczną korzystającą z usług Usługodawcy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, będącą przedstawicielem ustawowym dziecka, którego dotyczy wykonanie Usługi;

- Konto Klienta - bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegającą na korzystaniu z wydzielonej indywidualnie Klientowi modyfikowalnej części Serwisu,

- e-mail Klienta - adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w ustawieniach jego Konta;

- Serwis – stronę internetową dostępną pod www.centrumtoto.pl;

- Rezerwacja – rezerwację wykonania Usługi określonego rodzaju i w danym terminie, dokonaną za pośrednictwem Serwisu i Konta przez Klienta;

- Umowa o prowadzenie Konta - zawartą na odległość umowę między Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest nieodpłatne korzystanie przez Klienta z Konta w Serwisie;

- Umowa o świadczenie Usług – zawartą na odległość: umowę o świadczenie jednorazowej usługi diagnostyczno-konsultacyjnej albo umowę na czas określony o świadczenie usług terapeutycznych;

- Usługi – świadczone przez Usługodawcę za pomocą Terapeutów występujących w jego imieniu usługi diagnostyczno-konsultacyjne lub terapeutyczne;

- Terapia online – świadczona za pomocą środków komunikowania się na odległość usługa diagnostyczno-konsultacyjna lub terapeutyczna;

- Terapeuta – logopedę, neurologopedę, fizjoterapeutę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej lub innego specjalistę wykonującego Usługi w imieniu Usługodawcy.

 

 

 

§ 2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

 1. W celu korzystania z Serwisu, po stronie Klienta spełnione muszą zostać minimalne wymagania techniczne:

- urządzenie z dostępem do Internetu i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie Serwisu;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-­mail).

 1. Korzystając z Serwisu Klient zobowiązany jest, w szczególności, do:

- powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

- korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa Usługodawcy, innych Klientów lub osób trzecich.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub warunkami technicznymi po stronie Klienta.

 2. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 3. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

 

 

§ 3. Konto Klienta

 

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług Klient obowiązany jest dokonać rejestracji Konta.

 2. Rejestracja Konta inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Następnie Klient postępuje zgodnie z komunikatami Serwisu oraz treścią wiadomości wysyłanej na e-mail Klienta w celu aktywacji Konta. Dane niezbędne do rejestracji Konta Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą.

 3. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony Umowa o prowadzenie Konta.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Konta, jeśli podane przez Klienta dane są już zarejestrowane, naruszają prawo, dobre obyczaje bądź interesy Usługodawcy lub osób trzecich.

 5. Dostęp Klienta do Konta następuje poprzez indywidulany login i hasło, ustalane w procesie rejestracji i przekazane Klientowi przez Usługodawcę, bądź za pomocą logowania przez portal Facebook.com albo konto Google.

 6. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób trzecich.

 7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy wiadomością e-mail, o każdej zmianie danych użytych w procesie rejestracji.

 8. Klient nie może bez zgody Usługodawcy dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy o prowadzenie Konta.

 9. Konto Klienta może zostać usunięte w każdym czasie. W tym celu Klient składa Usługodawcy stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.centrumtoto.pl. Oświadczenie to jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie Konta.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, jeśli w ciągu 3 miesięcy po rejestracji Klient nie dokonał za jego pomocą żadnej Rezerwacji. O usunięciu Konta Usługodawca informuje Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta, co jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie Konta.

 11. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta następuje ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą złożenia oświadczenia.

 12. Skutkiem wypowiedzenia Umowy o prowadzenia Konta wszelkie informacje umieszczone w Serwisie przez Klienta zostają usunięte.

 13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Reklamację należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w Serwisie. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu) oraz wskazanie zastrzeżeń i uwag do Serwisu z uzasadnieniem.

 14. Usługodawca obowiązany jest odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania pocztą elektroniczną na adres Klienta, z którego wysłano reklamację.

 

 

 

§ 4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług i płatność

 

 1. Umowę o świadczenie Usług Klient może zawrzeć z Usługodawcą wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, poprzez Konto.

 2. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług przebiega w następujący sposób:

- Klient po zalogowaniu do swego Konta, za pomocą Serwisu wybiera rodzaj Usługi i termin jej świadczenia,

- Klient dokonuje Rezerwacji Usługi i terminu jej świadczenia podając imię, nazwisko, numer telefonu i adresu email, oraz wiek dziecka, którego dotyczy Usługa,

- Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i składa zamówienie na Usługę z obowiązkiem uiszczenia płatności,

- po zapoznaniu się i po zaakceptowaniu regulaminu następuje przekierowanie Klienta do dokonania płatności.

 1. Składając Rezerwację, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w Rezerwacji, na warunkach i w terminie tam określonym. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Usługodawcę, co następuje poprzez potwierdzenie warunków Rezerwacji, wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

 2. W końcowej fazie procesu Rezerwacji, Usługodawca informuje Klienta za pomocą Serwisu o warunkach płatności za Usługę objętą Rezerwacją, wraz ze wskazaniem terminu i sposobu jej uiszczenia. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od dokonania rezerwacji, nie później jednak niż w dniu, w którym zgodnie z Rezerwacją świadczona ma być Usługa (decyduje data zaksięgowania płatności na wskazanym rachunku bankowym Usługodawcy). W razie niedopełnienia tego warunku Usługodawca ma prawo anulowania Rezerwacji, o czym zawiadamia Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do umów, o których mowa w ust. 6.

 3. Klient ma możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi objętej Rezerwacją za pomocą Serwisu poprzez Konto, na inny dostępny termin, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- zmiana dokonywana jest najpóźniej na dwa dni przed pierwotnym terminem świadczenia Usługi,

- nie wiąże się ze zmianą Terapeuty,

- nowy termin świadczenia Usługi Klient wybiera nie później niż 14 dni od dnia dokonania zmiany i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym pierwotnie miała być świadczona usługa.

 1. W wyjątkowych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji, w tym Rezerwacji opłaconej, jeśli z ważnych powodów Usługa nie może być wykonana na warunkach określonych w Rezerwacji. W takim wypadku Usługodawca zawiadamia Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta. W przypadku rezerwacji opłaconej, w zależności od wyboru Klienta, Usługodawca bądź zalicza płatność na poczet innej Usługi lub innej Rezerwacji, bądź zwraca płatność na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności.

 2. Umowa o świadczenie usług terapeutycznych jest zawierana na czas określony, tj. od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę warunków Rezerwacji, zgodnie z ust. 3-4, do ostatniego dnia bieżącego roku szkolnego. Z ważnych powodów uzasadnionych specyfiką terapii, po uzgodnieniu w Terapeutą, możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług terapeutycznych na inny czas określony.

 3. Płatność za Usługi świadczone w ramach umów zawartych na czas określony następuje w okresach miesięcznych, z góry co do każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie wezwania do uiszczenia płatności za Usługi zarezerwowane na ten miesiąc. Usługodawca przesyła wezwanie na adres e-mail Klienta, najpóźniej do 25-ego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ten miesiąc. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub 7, bez dodatkowych wezwań i bez wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie płatności. Oświadczenie o odstąpieniu Usługodawca składa na adres e-mail Klienta.

 5. Ceny Usług podane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT, wyrażone są w walucie polskiej.

 6. Płatność za Usługi może nastąpić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy albo za pomocą systemu płatności online zintegrowanego z Serwisem. Wykluczone jest dokonanie płatności za Usługi w innej formie, w szczególności gotówką, czy płatności bezgotówkowej w siedzibie Usługodawcy.

 

 

§ 5. Wykonanie umowy o świadczenie usług

 

 1. Wykonanie Umowy o świadczenie Usług następuje w siedzibie Usługodawcy. W celu prawidłowego wykonania Usługi, Klient zobowiązany jest przybyć do siedziby Usługodawcy w dniu i o godzinie określonej w rezerwacji.

 2. W wyjątkowych wypadkach, w szczególności uzasadnionych względami profilaktyki zakażeń koronawirusem, na żądanie Klienta lub za jego zgodą, Usługodawca może zdecydować o wykonaniu Usługi w formie Terapii online. Do wykonania Usługi w tej formie niezbędne jest wyposażenie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu w słuchawki, mikrofon i kamerę internetową, a także oprogramowanie umożliwiające bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

 3. Usługi diagnostyczno-konsultacyjne i terapeutyczne wykonywane są w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dzieckiem, prowadzonych przez uprawnionych Terapeutów w imieniu Usługodawcy.

 4. Przed zawarciem Usługi, w procesie jej rezerwacji za pomocą Serwisu, Klient wyraża zgodę na treść „Zasad porządkowych świadczenia usług Centrum Terapii Dziecięcej TOTO” oraz „Instrukcję COVID” (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Terapeuci wykonujący Usługi w imieniu Usługodawcy obowiązani są wykonywać je zachowaniem należytej staranności i według swojej najlepszej wiedzy fachowej, dbając o dobro dziecka, nadto zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Usługodawca zastrzega sobie z ważnych powodów prawo zmiany Terapeuty wybranego przez Klienta w Rezerwacji.

 7. Zajęcia trwają każdorazowo od 50 do 120 minut, w zależności od rezerwowanego typu zajęć i ich rodzaju. Z ważnych powodów Terapeuta może zdecydować o skróceniu zajęć, bądź ich przedłużeniu.

 8. Prowadzący zajęcia Terapeuta w razie potrzeby lub na żądanie Klienta obowiązany jest informować go o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii. W razie potrzeby, a także na żądanie Terapeuty, Klient jest obowiązany informować o realizacji zaleceń Terapeuty, efektywności zajęć, zmianach zachodzących w zachowaniu dziecka, a także o innych formach leczenia czy terapii, którym równolegle poddawane jest dziecko. Usługodawca oraz Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub oświadczeń.

 9. Klient obowiązany jest rzetelnie i z zaangażowaniem współpracować w procesie terapeutycznym dziecka, w szczególności obowiązany jest stosować się do zaleceń Terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem, a w razie potrzeby i w granicach dopuszczonych przez prawo, wpływać na postępowanie innych osób, pod opieką których przebywa dziecko.

 10. W zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii, Terapeuta może utrwalać za pomocą zapisu obrazu lub dźwięku przebieg wykonania Usługi. Przed zawarciem umowy Klient wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu zajęć, w tym wizerunku Klienta i dziecka oraz gromadzenie danych osobowych w tym zakresie. Usługodawca udostępnia zapis Klientowi, a po jego wykorzystaniu niezwłocznie usuwa.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usługi, chyba że zostały wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 12. W przypadku świadczenia Usług w formie Terapii online, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego dostępu osób trzecich do treści przekazu składającego się na tę Usługę.

 

 

§ 6. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług

 

  1. Klient – stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług zawartej za pomocą Serwisu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

  2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. W razie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca dokonał potwierdzenia Rezerwacji, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Rezerwacja przestaje wiązać.

  4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który w procesie Rezerwacji został poinformowany, że po wykonaniu Usługi utraci prawo odstąpienia. W przypadku umowy, o której mowa w § 4 ust. 6, jeśli rozpoczęto wykonywanie Usługi przed upływem terminu z ust. 1, prawo odstąpienia nie przysługuje w zakresie, w jakim umowę wykonano.

  5. W razie skutecznego złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, Rezerwacja zostaje anulowana, zaś Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia, zwraca Klientowi płatność za Usługę, jeśli została dokonana. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  6. W przypadku umów na czas określony, o których mowa w §4 ust. 6, Usługodawca i Klient mogą na mocy porozumienia stron, w szczególności, jeśli Terapeuta stwierdzi, że cele terapii zostały osiągnięte, rozwiązać umowę przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Porozumienie w tej kwestii następuje przez obustronne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w wiadomości e-mail.

  7. W przypadku umów na czas określony, o których mowa w §4 ust. 6, Klient ma prawo z ważnych powodów wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, z podaniem powodów wypowiedzenia.

  8. W przypadku umów na czas określony, o których mowa w §4 ust. 6, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub załącznikach 1 i 2. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Klienta, z podaniem powodów wypowiedzenia.

 1. Jeśli po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług zawartej na czas określony, pozostają nierozliczone stosownie do §4 ust. 7 Usługi, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia płatności za nie, wiadomością na adres e-mail Klienta. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Sabina Baranowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sabina Baranowska Gabinet Pleciuga, ul. Szkolna 30, 32-064 Radwanowice, NIP: 7532194474, REGON: 122963706, adres WWW: www.centrumtoto.pl, adres e-mail: kontakt@centrumtoto.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadząca przedsiębiorstwo „Centrum Terapii Dziecięcej TOTO”.

  2. Gromadzone dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu rezerwacji i świadczenia oferowanych przez niego Usług.

  3. Gromadzone podstawowe dane osobowe obejmują imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres, imię i wiek dziecka. Nadto, w zależności od świadczonej usługi, w toku jej świadczenia niezbędne może być gromadzenie danych o: wykształceniu, sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostaną podane przez Klienta lub dziecko dla celów należytego świadczenia Usługi. W przypadku określonym w § 5 ust. 9 gromadzone są również dane w postaci wizerunku Klienta lub dziecka.

  4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Usługodawcę do ich przetwarzania w ramach swoich obowiązków oraz osoby, które w imieniu Usługodawcy wykonują czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (np. Terapeuci).

  5. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia Usługi. Po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta dane osobowe zostają niezwłocznie usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy.

  6. Przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Usługodawca może korzystać
   z urządzeń położonych poza terytorium UE.

  7. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma nadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

§ 8. Zmiana regulaminu

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych powodów, w szczególności gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych Usług.

 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej przynajmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W terminie 14 dni od otrzymania tej wiadomości, Klient ma prawo zgłosić wiadomością e-mail wysłaną na adres Usługodawcy swój sprzeciw wobec nowych zapisów regulaminu, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie Konta. Jeśli w terminie 14 dni od otrzymania tej wiadomości, Usługodawca nie otrzyma sprzeciwu, przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na zmianę Regulaminu.

 3. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu, chyba że Klient wyraził zgodę na stosowanie Regulaminu w zmienionym brzmieniu.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od 14 września 2020 r. do odwołania.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 3. W razie wyniknięcia sporu dotyczącego realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych przez Usługodawcę usług medycznych, strony będą zmierzały do polubownego rozstrzygnięcia go. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów o postępowaniu cywilnym.

Załącznik nr 1

Zasady porządkowe świadczenia usług

Centrum Terapii Dziecięcej TOTO

 

 1. Udział w zajęciach Centrum Terapii Dziecięcej TOTO jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu poniższych zasad porządkowych, co następuje w procesie rezerwacji Usługi.

 2. Usługi diagnostyczno-konsultacyjne i terapeutyczne wykonywane są w formie indywidualnych lub grupowych zajęć z dzieckiem, prowadzonych w imieniu Centrum Terapii Dziecięcej TOTO przez uprawnionych terapeutów.

 3. Zajęcia trwają każdorazowo od 50 do 120 minut, w zależności od rezerwowanego typu zajęć i ich rodzaju. Z ważnych powodów terapeuta może zdecydować o skróceniu zajęć, bądź ich przedłużeniu. Klient/Rodzic zobowiązany jest przybyć na zajęcia punktualnie; zajęcia nie mogą być przedłużone z powodu spóźnienia.

 4. W poczekalni Centrum dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej.

 5. Klient/Rodzic obowiązany jest zapewnić odpowiedni strój dziecka na zajęcia, stosownie do zaleceń terapeuty, w szczególności strój swobodny. Do gabinetu dziecko wchodzi bez obuwia, w skarpetkach. W razie potrzeby, na polecenie terapeuty, dziecko należy wyposażyć w odpowiednie przybory lub inne pomoce terapeutyczne. Terapeuta poinformuje o tym Klienta/Rodzica przed zajęciami z odpowiednim wyprzedzeniem. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

 6. Co do zasady Klient/Rodzic nie jest obecny w czasie zajęć z dzieckiem. Wyjątkowo terapeuta może wyrazić zgodę na udział Klienta/Rodzica w zajęciach, jeśli podnosi to efektywność terapii. Bezpośrednio przed planowanym zakończeniem zajęć Klienta/Rodzic oczekuje na zakończenie zajęć w poczekalni.

 7. W zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii, terapeuta może utrwalać za pomocą zapisu obrazu lub dźwięku przebieg wykonania Usługi, na co Klient/Rodzic wyraża zgodę przy zawieraniu Umowy.

 8. Klient/Rodzic zobowiązany jest do przekazywania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka oraz powiadomienia o wszelkich okolicznościach mających wpływ na diagnozę lub terapię, ponadto informować o realizacji zaleceń terapeuty, efektywności zajęć, zmianach zachodzących w zachowaniu dziecka, a także o innych formach leczenia czy terapii, którym równolegle poddawane jest dziecko.

 9. Terapeuta stosownie do potrzeby lub na żądanie Klienta/Rodzica informuje go o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii.

 10. Klient obowiązany jest rzetelnie i z zaangażowaniem współpracować w procesie terapeutycznym dziecka, w szczególności obowiązany jest stosować się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem, a w razie potrzeby i w granicach dopuszczonych przez prawo, wpływać na postępowanie innych osób, pod opieką których przebywa dziecko.

 11. Centrum zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez Klienta/Rodzica zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Instrukcja COVID-19

 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne Klienci i Dzieci korzystające z usług Centrum Terapii Dziecięcej TOTO są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego:

 

 1. Udział w zajęciach Centrum Terapii Dziecięcej TOTO jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu poniższej instrukcji, co następuje w procesie rezerwacji Usługi.

 2. Z usług Centrum mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji, które nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2.

 3. Klient/Rodzic jest bezwzględnie zobowiązany do telefonicznego poinformowania Centrum przed zajęciami o wystąpieniu objawów choroby dziecka lub Klienta/Rodzica, styczności z osobą chorą lub osobą przebywającą na kwarantannie.

 4. Uprasza się o punktualne przybycie na zajęcia i niepozostawanie w pomieszczeniach Centrum po zakończeniu zajęć, celem ograniczenia spotkań Klientów i dzieci w poczekalni.

 5. W poczekalni Centrum przebywać mogą jedynie umówione osoby, które mają zakryte usta i nos. Rekomenduje się zachowanie dystansu 1,5 m między oczekującymi.

 6. Wstęp na zajęcia jest możliwy wyłącznie po dezynfekcji rąk – prosimy o korzystanie z płynu do dezynfekcji w poczekalni.

 7. Jeśli terapeuta podejrzewa, że temperatura ciała Klienta/Rodzica lub Dziecka przekracza 38°C, może, za zgodą Klienta/Rodzica, przeprowadzić pomiar temperatury. Terapeuta zobowiązany jest odstąpić od przeprowadzenia zajęć, jeśli pomiar temperatury wykaże gorączkę powyżej 38°C, a także w razie braku zgody na pomiar. W takim wypadku, Klient nie ma prawa zwrotu płatności.

 8. W czasie zajęć może być obecny tylko jeden opiekun dziecka, przy czym zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu.

 9. Każdorazowo, po zakończeniu zajęć, pomieszczenia są dezynfekowane i wietrzone.

 10. Prosimy o ograniczenie liczby rzeczy osobistych zabieranych na zajęcia. Odzież wierzchnia, nakrycia głowy, torebki, plecaki, telefony etc. nie są wnoszone na sale zajęciowe, lecz pozostawiane w nienadzorowanej poczekalni.

 11. Centrum Terapii Dziecięcej ani terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zarażenie dziecka lub osoby dorosłej.

 12. Dziękujmy za Państwa zaufanie i zrozumienie w zakresie istniejących niedogodności wynikających z obecnych okoliczności.

 13. Pouczenie: Podczas zajęć w Centrum Terapii Dziecięcej, pomimo zastosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Klient rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.