top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników serwisu https://www.centrumtoto.pl/ (dalej jako „Serwis”), w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu oraz usług Administratora, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Terapii Dziecięcej Toto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zielona 1a/6, 32-082 Bolechowice NIP: 5130288657 , REGON: 52634461400000, adres WWW: www.centrumtoto.pl, adres e-mail: kontakt@centrumtoto.pl wpisana rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001057293

Dane kontaktowe Administratora: 

 1. e-mail: kontakt@centrumtoto.pl

 2. tel.: +48 662 323 663

Jakie dane przetwarzamy

 

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszych usług lub dane osobowe, które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszego Serwisu (np. dane osobowe podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy też podawane przy rejestracji kontra). Dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres, imię i wiek dziecka. Nadto, w zależności od świadczonej usługi, w toku jej świadczenia niezbędne może być gromadzenie danych o: wykształceniu, sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostaną podane przez Klienta lub dziecko dla celów należytego świadczenia Usługi. W przypadkach określonych w Regulaminie gromadzone są również dane w postaci wizerunku Klienta lub dziecka.

 

Na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane

 

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
  w sposób niezgodny z tymi celami;

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów;

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
  w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną, polegającej na rejestracji i utrzymaniu konta, umawianiu zajęć – podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 6. w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne Administratora, przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 8. w celu udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – zgłoszone przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail (prowadzenia korespondencji mailowej) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 9. w celu korzystania z Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego działania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyraźna zgoda).

 

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub rok po zakończeniu procesu terapeutycznego (korzystania z usług Administratora). 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności terapeutom;

 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym
  w wykonywaniu naszych czynności:

–  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych
w ramach serwisu;

– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych, oraz organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.

 

Uprawnienia 

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 3. prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
  w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

 7. prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.  Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany
na wstępie Polityki.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych. 

 

Profilowanie

 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 

Pliki cookies 

 

Serwis jak większość witryn internetowych korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze Użytkownika bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem tzw. plików cookies) dotyczących aktywności Użytkowników w Internecie, w celu analiz rynkowych oraz statystycznych, poprawy jakości prezentowanych informacji, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje – chyba, że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron Serwisu użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie
z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają 
  ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywane do wykrywania nadużyć,

 3. „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

 4. „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkowników ustawień,

 5. „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika strony internetowej.

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób, Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony Serwisu.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć
na następujących stronach:

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

 2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 3. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 5. Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Wtyczki społecznościowe

 

Ponadto nasz Serwis używa wtyczki społecznościowej Facebook. Korzystanie z tych funkcji wiąże się
z wykorzystywaniem plików cookies administratora serwisu społecznościowego.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisów społecznościowych (usługodawcy). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności danego usługodawcy.

Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych w celu zapewnienia większej popularności naszego serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 
Wtyczki Facebooka

 

Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com. Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

W czasie przeglądania naszej strony, poprzez uruchomienie klawisza wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką i serwerem Facebooka. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decydują Państwo poprzez podjęcie celowego działania.

 

Przekazanie danych poza EOG

 

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych. 

W szczególności Państwa dane mogą być przesyłane w sytuacjach wskazanych powyżej, jak np. w przypadku dostawców wtyczek do portali społecznościowych - więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności.

 

Zmiany polityki prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wraz
z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. 

W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

bottom of page